De toekomst van parkeren: Duurzaamheid, efficiëntie en samenwerking

In de wereld van vandaag is parkeren veel meer dan alleen het vinden van een vrije plek voor je auto. Gemeenten staan voor de uitdaging om parkeren efficiënter, duurzamer en gebruikersvriendelijker te maken. Drie belangrijke thema’s staan hierbij centraal: de verschuiving naar een duurzamer parkeerbeleid, het belang van data-gestuurd parkeerbeheer en de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers. In deze blogpost bespreken we hoe IoT-parkeersensoren bijdragen aan het realiseren van deze doelen en de rol van mobiliteitshubs in duurzaam parkeerbeleid.

De verschuiving naar een duurzamer parkeerbeleid

Om de verschuiving naar een duurzamer parkeerbeleid te bevorderen, spelen parkeersensoren van Smart City IoT een cruciale rol. Deze sensoren, die voertuigen detecteren op basis van een magnetisch veld en radartechnologie, kunnen realtime informatie leveren over de bezettingsgraad van parkeerplaatsen. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om:

 • Dynamische parkeertarieven in te voeren: Door tarieven te verhogen tijdens piekuren en te verlagen tijdens daluren, kunnen automobilisten gestimuleerd worden om hun reisgedrag aan te passen en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen.
 • Automobilisten naar vrije parkeerplekken te leiden: Dit kan via digitale borden of navigatiesystemen, wat de zoektijd verkort en files vermindert.
 • Inzicht te krijgen in parkeerpatronen: Met deze data kunnen gemeenten parkeerbeleid optimaliseren en beter afstemmen op de behoeften van de stad.

Data-gestuurd parkeerbeheer: Efficiëntie en inzicht met IoT

Data-gestuurd parkeerbeheer, mogelijk gemaakt door Smart City IoT-sensoren, biedt tal van voordelen ten opzichte van traditionele methoden. Naast de hierboven genoemde voordelen, kunnen gemeenten:

 • De handhaving van parkeerregels verbeteren: De sensoren kunnen automatisch detecteren wanneer een auto te lang op een plek staat of wanneer er geparkeerd wordt zonder te betalen.
 • De inkomsten uit parkeren optimaliseren: Door dynamische tarieven te hanteren en de handhaving te verbeteren, kunnen gemeenten hun inkomsten uit parkeren verhogen.
 • Inzicht krijgen in de effectiviteit van parkeermaatregelen: De data van de sensoren kan gebruikt worden om de effecten van parkeerbeleid te meten en te evalueren.

Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven: Smart parking oplossingen

Smart City IoT-parkeersensoren spelen ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers om het autogebruik te verminderen. Gemeenten en werkgevers kunnen samen optrekken om duurzame mobiliteit te bevorderen:

 • Monitoring van parkeerplaatsen met laadpalen: Sensoren kunnen de beschikbaarheid van oplaadpunten voor elektrische auto’s monitoren. Dit is waardevolle informatie voor zowel eigenaren van elektrische voertuigen als voor beheerders van parkeerfaciliteiten die willen inspelen op de groeiende vraag naar laadpunten.
 • Slimme parkeeroplossingen voor bedrijven: Bedrijven kunnen sensoren gebruiken om hun parkeerplaatsen efficiënter te beheren en te reserveren voor werknemers of bezoekers. Dit kan gecombineerd worden met bedrijfsbeleid dat duurzaam vervoer stimuleert.

Door gebruik te maken van data en technologie, kunnen gemeenten:

 • De bezettingsgraad van parkeerplaatsen in de buurt van bedrijven monitoren.
 • Gericht parkeerbeleid implementeren om ‘waterbedeffecten’ te voorkomen.
 • Werkgevers ondersteunen bij het implementeren van sturend parkeerbeleid

Mobiliteitshubs: Een sleutelelement in duurzaam parkeerbeleid

Mobiliteitshubs spelen een cruciale rol in het verminderen van autobezit en -gebruik door aantrekkelijke alternatieven te bieden, zoals deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer. Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • Verminderen van autobezit en -gebruik: Mobiliteitshubs kunnen bijdragen aan het verminderen van autobezit en -gebruik door aantrekkelijke alternatieven te bieden, zoals deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer. Dit kan de parkeerdruk in steden verlagen.
 • Parkeerbeleid als randvoorwaarde: Het succes van mobiliteitshubs hangt sterk af van het parkeerbeleid in de omgeving. Door parkeren bij hubs te reguleren en te beprijzen, kunnen automobilisten gestimuleerd worden om over te stappen op alternatieve vervoersmodi.
 • Integratie in gebiedsontwikkeling: Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of de herontwikkeling van bestaande gebieden is het essentieel om mobiliteitshubs te integreren in het ontwerp. Een voorbeeld hiervan is de Merwedekanaalzone in Utrecht, waar een lage parkeernorm gerealiseerd wordt door te investeren in deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer.
 • Synergie tussen parkeren en mobiliteitshubs: Door parkeerfaciliteiten te integreren in of te combineren met mobiliteitshubs (bijvoorbeeld ‘Parkeren op Afstand’), kan de overstap naar deelmobiliteit of openbaar vervoer vergemakkelijkt worden. Dit vereist wel een goede afstemming tussen parkeerbeleid en de ontwikkeling van mobiliteitshubs.

Conclusie

Smart City IoT-parkeersensoren bieden een scala aan mogelijkheden om parkeerproblematiek aan te pakken, de efficiëntie te verhogen en de verschuiving naar duurzame mobiliteit te bevorderen. Door de inzet van deze technologie kunnen gemeenten niet alleen het parkeren verbeteren, maar ook bijdragen aan een schonere en leefbaardere stad. Mobiliteitshubs vormen een belangrijk element in dit duurzame parkeerbeleid, door alternatieven te bieden voor autobezit en -gebruik en zo de parkeerdruk te verlagen. Beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor parkeren hebben hiermee krachtige instrumenten in handen om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Wil je meer weten over onze slimme parkeersensoren? Klik hier voor meer informatie.