Disclaimer Smartcity-iot

Deze disclaimer is van toepassing op de internetsite: smartcity-iot.nl van Teneo BV te Winterswijk en Flexyz BV te Harderwijk, Nederland.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Teneo BV en Flexyz BV trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken Teneo BV en Flexyz BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden,producten en diensten

Wanneer Teneo BV of Flexyz BV hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Teneo BV of Flexyz BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Teneo BV en Flexyz BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Teneo BV en Flexyz BV niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Teneo BV en Flexyz BV of de behouden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teneo BV en  Flexyz BV of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Teneo BV en Flexyz BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Teneo BV en Flexyz BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Teneo BV of Flexyz BV of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Teneo BV en Flexyz BV en de aan de gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Teneo BV en Flexyz BV behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.