‘Onvermijdelijk en digitaal’: Inzichten uit het Wereldstedenrapport van de Verenigde Naties

De Toekomst van steden: Onvermijdelijk en digitaal
In deze blogpost duiken we in de belangrijkste thema’s uit het “World Cities Report” van de Verenigde Naties, gelezen door de ogen van een beleidsmedewerker van een middelgrote gemeente. Het rapport belicht de groeiende rol van stedelijke gebieden in het mondiale landschap en onderzoekt de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Met de voorspelling dat tegen 2050, 68% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen, een stijging van 56% in 2021, wordt de noodzaak voor effectief stadsbeheer en innovatieve beleidsvorming steeds duidelijker. Dit artikel biedt inzichten en strategieën die essentieel zijn voor beleidsmakers die streven naar het creëren van veerkrachtige, duurzame en slimme steden.

Stedelijke transformatie: Slimme steden en technologie

De belangrijkheid van steden in het distribueren van de wereldbevolking neemt alleen maar toe. Discussies over slimme steden, waarin technologie essentiële diensten zoals afvalinzameling en verkeersmanagement automatiseert, zijn alomtegenwoordig. Digitalisering blijft het primaire antwoord op stedelijke uitdagingen, maar zonder innovatieve benaderingen kan dit leiden tot wat UN-Habitat het ‘pessimistisch scenario’ noemt. In dit scenario zouden steden kunnen worstelen met onbeheersbare klimaatimpact en toenemende sociale ongelijkheid, zonder de noodzakelijke veerkracht om complexe toekomstige uitdagingen effectief aan te gaan.

Digitale duurzaamheid: Het balanceren van vooruitgang en milieu

Digitale duurzaamheid behandelt het identificeren en oplossen van uitdagingen die gepaard gaan met digitale transformaties. Dit concept is van cruciaal belang om de milieu-impact van technologie, zoals de digitale koolstofvoetafdruk, te begrijpen en te minimaliseren. Door de milieukosten die gepaard gaan met digitale processen te erkennen en aan te pakken, kunnen we strategieën ontwikkelen die de negatieve aspecten verminderen en de positieve aspecten versterken.

Enkele negatieve aspecten zijn:

  • Energieverbruik van datacenters.
  • Productie en afval van elektronische apparaten.
  • Toename van digitale afval zoals ongelezen e-mails en dubbele data.

De digitale voetafdruk en milieu-impact

De technologische revolutie heeft aanzienlijke milieukosten, zowel direct als indirect. Elk internetproces verbruikt energie, en met de toenemende digitalisering van dagelijkse activiteiten zal deze energieconsumptie alleen maar toenemen. Experts schatten dat mobiele netwerken een substantieel deel van alle broeikasgasemissies uitmaken, een indicatie van de omvangrijke invloed van technologie op het milieu.

Een groenere en duurzamere digitale transformatie

Het is van essentieel belang dat de digitale transformatie rekening houdt met zowel menselijke als ecologische factoren. Een duurzame digitale strategie zou de voordelen van digitalisering moeten benutten, zoals efficiëntieverbetering en toegankelijkheid, terwijl negatieve effecten, zoals milieuvervuiling en sociale ongelijkheid, worden geminimaliseerd. Het VN-rapport benadrukt dat innovatie en technologie aangepast moeten worden aan de specifieke stedelijke contexten, en inclusief, samenwerkend en versterkend moeten zijn.

Belangrijke aandachtspunten voor duurzame digitale transformatie:

  • Inclusiviteit: Zorgen dat technologische oplossingen toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking.
  • Samenwerking: Het betrekken van diverse groepen in de planning en implementatie van technologische projecten.
  • Versterking: Technologie gebruiken om lokale gemeenschappen te versterken door hen meer controle te geven over hun leefomgeving.

Conclusie: Een actiegerichte aanpak

De toekomst van onze steden is onlosmakelijk verbonden met technologie, en het is cruciaal dat we nu handelen om deze toekomst duurzaam en rechtvaardig te maken. Door samen te werken en innovatieve oplossingen te implementeren, kunnen we zorgen voor steden die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen en die bijdragen aan een duurzamere wereld. Laten we deze nieuwe uitdagingen met open armen en vastberadenheid tegemoet treden. 

Het United Nations Human Settlements Programme

UN-Habitat zet zich in voor een betere levenskwaliteit voor iedereen in een wereld die steeds meer verstedelijkt. Als VN-organisatie bevordert UN-Habitat sociale en milieuvriendelijke steden en dorpen en fungeert als centraal punt voor stedelijke ontwikkeling binnen de VN. Samen met partners streeft UN-Habitat naar inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden. Door stedelijke ontwikkeling te bevorderen als een kracht voor positieve verandering, wil de organisatie ongelijkheid, discriminatie en armoede verminderen. In meer dan 90 landen werkt UN-Habitat aan kennisoverdracht, beleidsadvies, technische ondersteuning en samenwerkingsinitiatieven. Het strategisch plan 2020-2023 omvat de rollen van denker, doener, deler en partner, waarbij UN-Habitat onderzoek doet, projecten uitvoert, pleit voor verandering en samenwerkt met verschillende partijen om duurzame stedelijke ontwikkeling te bevorderen.

Download hier volledige World Cities rapport. 

Kom in contact.

Strategie, advies of implementatie. Hoe kunnen we jou helpen?